Materiály ke stažení

Přednášky jsou k dispozici ke stažení dohromady nebo zvlášť, a to v Power Pointu nebo PDF formátu. V případě chybného zobrazení písmen v textu
prezentace je možné stáhnout použitý font písma.

Názvy, pořadí přednášek a poznámky v prezentacích je vhodné upravit podle potřeb řečníka.

Balík prezentací a font písma

Jednotlivé prezentace a souhrny

Pro snadnější orientaci v tématech jednotlivých přednášek, naleznete pod náhledovými obrázky Stručný přehled, který vás v krátkosti provede obsahem.

U všech přednášek je možné stáhnout i tzv. Souhrny, ve kterých naleznete krátká shrnutí hlavních myšlenek z přednášky. Materiály jsou určeny k vytištění a nabízení posluchačům po skončení přednášky. Naleznete je v editovatelném formát DOCX (k použití v případě, že dojde ke změně názvu přednášky či jejího pořadí) a v PDF verzi.

V případě problému se stažením nás prosím kontaktujte přes kontaktní formulář níže.

POZNEJTE BUDOUCNOST

Dějiny napsané dopředu

Stručný přehled
 • Příběh z knihy proroka Daniele
  2. kapitoly.
 • Sen babylonského krále Nebúkadnezara.
 • Sen nastiňuje dějiny světa od Babylonské říše až po naši současnost.
Znamení, která nemůžeš ignorovat

Kdy a jak přijde Ježíš znovu?

Stručný přehled
 • Téma konce světa.
 • Populárním a stále častějším jevem ve společnosti je předpovídání kdy a jakým způsobem tento svět skončí.
 • Ježíš odpovídá spekulantům jasnou řečí, i když sám nikdy neurčil čas konce světa.
 • Evangelium podle Matouše 24. kapitoly.

Ježíšův příchod

a náboženské svody

Stručný přehled
 • Bible nabízí pohled na konec dějin této Země.
 • Druhý příchod Ježíše je naděje.
 • Ježíš varoval před napodobeninami
  a podvody týkajícími se Jeho druhého příchodu.
  • Přijde osobně a všichni jej uvidí.
  • Přijde v Boží slávě se zástupci celého vesmíru.
  • Všichni Ho uslyší, mrtví věřící ožijí.
  • Živí věřící budou proměněni.
  • Nevěřící bezbožní budou chtít zemřít.
  • Nikdo z lidí ani andělů nezná přesné datum a hodinu Kristova příchodu.
  • Ježíš řekl, že přijde brzy.

Tajemství stvoření

Žijeme záměrně, či náhodou?

Stručný přehled
 • Odkud a kam jdeme?
 • Evoluční teorie – náhodný vznik, nebo…
 • Ježíš Stvořitel a dárce života, designer a architekt, který myslí na ­každý detail.
 • Stvoření v knize Genesis.
Svitky od Mrtvého moře

Bible a její důvěry­hodnost

Stručný přehled
 • Co je Bible za knihu?
 • Kdo je autorem a jak vznikla?
 • Co obsahuje?
 • Je Bible důvěryhodný zdroj informací?
 • Svitky z kumránských jeskyní.

Proč je tolik utrpení?

Klíč k porozumění nespravedlností

Stručný přehled
 • Proč je na světě tolik utrpení a zla?
 • Kdo za to může?
 • Jak je možné, že to Bůh dopouští a že se na to dívá?
 • Odkud se zlo dostalo na naší planetu?
 • Bůh je Bohem svobody.
 • Zlo bude zničeno a už nikdy se nevrátí do vesmíru a na naši planetu.
Osobnost, která změnila svět

Kdo je Ježíš?

Stručný přehled
 • Ježíš skutečně žil na této zemi. Existují o Něm i mimobiblické zprávy.
 • Starý zákon obsahuje kolem 300 proroctví vztahujících se právě na příchod Mesiáše.
 • Ježíšovi současníci sice očekávali Mesiáše, ale měli o něm docela jiné představy.
 • Ježíšův život je životem služby, pokory, lásky, pochopení, obětování se pro druhé.
 • Ježíš je osobností, která změnila svět
  a jedině v Něm máme naději na věčný život.
Získat život – navždy

Nabídka nejen pro vyvolené

Stručný přehled
 • Bůh přišel s plánem, jak vykoupit lidstvo z hříchu.
 • Ježíš dobrovolně sestoupil na tuto Zemi, žil zde a zemřel jako oběť za naše hříchy.
 • Čtyři pilíře záchrany pro věčný život:
  1. Spasení (záchrana) je dar, projev Boží milosti.
  2. Všichni jsme se ocitli mimo Boží slávu.
  3. Odloučení od Boha = smrt.
  4. Ježíšova oběť nám daruje nový život.

Boží soud

a ty

Stručný přehled
 • Můžou existovat pravidla, která platí pro všechny bez výjimky tak, aby každý byl souzen stejně a nikdo se nevyhnul zodpovědnosti?
 • Zdá se, že na této Zemi to neplatí, avšak Bible nám dává naději.
 • Jednou se postavíme před Boží soud.
 • Podle proroctví z knihy Daniel má dojít svatyně spravedlnosti po 2300 dnech (letech).
 • V roce 1844 začíná poslední soud
  v nebi, u kterého je přítomen Ježíš jako náš přímluvce.

Desatero

deset rad do života

Stručný přehled
 • Desatero je nejstarším etickým a morálním kodexem. Lidstvu bylo dáno samotným Bohem.
 • Desatero – principy, které lidem pomohou udržet svobodu.
Boží katedrála v čase

Jedinečnost týdenního cyklu

Stručný přehled
 • Sedmi­denní cyklus byl stanoven Bohem hned při stvoření této Země.
 • Čas oddělený pro společenství s lidmi
  a s Bohem.
 • Sobota je čas pro odpočinek.
 • Sobotu jsme dostali darem k tomu, abychom ji strávili s Ježíšem.

Síla tradice

Změna dne odpočinku — historický výklad

Stručný přehled
 • Milióny lidí zachovávají první den týdne a věří, že je to tak správně.
 • Bible vyzývá ke svěcení soboty.
 • Sobota je den, kdy máme Boha ctít
  a sloužit Mu.
 • Sobota je památníkem stvoření
  a památníkem vykoupení.
 • Důvody pro změnu dne odpočinku.
 • V prorockých knihách Bible je zmínka
  o moci, která se bude snažit změnit zákon a dobu k bohoslužbám.

Dokonalý podvod

Temná stránka spiritismu a okultismu

Stručný přehled
 • Může se stát, aby živí hovořili s mrtvými? Jaké je duchovní pozadí nadpřirozených okultních jevů?
 • A co víra v reinkarnaci?
 • Bible varuje, abychom se neobraceli
  k duchům zemřelých a nevyhledávali vědmy.
 • Jsou to moderní náboženské svody. Jejich cílem je odvést lidi od Ježíše.
Co mě čeká po smrti?

Nebe, peklo, spánek nebo nic?

Stručný přehled
 • Co se stane, když člověk zemře? Je pravda, že odcházíme do nebe? Anebo je pravda, že někteří odcházejí do pekla?
 • Pokud by lidé okamžitě po smrti šli do nebe nebo do pekla, k čemu by pak ještě bylo vzkříšení spravedlivých a nespravedlivých?
 • Věřící mají naději na vzkříšení.

Jednoduché principy

ke zdravému životu

Stručný přehled
 • Bůh chce, abychom prosperovali a žili zdravě.
 • Ze 48 % je špatný zdravotní stav způsoben špatnou životosprávou.
 • Bohu záleží na tom, jak žijeme.
 • Čisté a nečisté maso.
 • Střídmost nebo opilství.
 • Prevence je otázkou životního stylu – našeho každodenního způsobu života.

Smlouva člověka s Bohem

Význam biblického křtu

Stručný přehled
 • Křesťanský křest má svůj původ u Jana Křtitele, který kázal o nutnosti vnitřní proměny.
 • Biblický křest je ponořením.
 • Tato forma nejlépe vyjadřuje myšlenku smrti a nového narození.
 • Biblický křest je na základě osobního rozhodnutí jednotlivců 

Pravé a falešné náboženství

Jak rozpoznat podvrh

Stručný přehled
 • Bůh varuje prostřednictvím proroků a apoštolů před náboženskými svody poslední doby.
 • Danielovo noční vidění (Daniel 7. kapitola)
 • 3 a 1/2 roku.
 • Historický vývoj církve.
 • Ježíš má svůj plán a naplní ho. Jednou se vrátí pro ty, kdo mu byli věrní
  a svobodně se Jej rozhodli následovat.

Dvě protichůdné mocnosti

Znamení Boží a znamení šelmy

Stručný přehled
 • Babylonský král byl seznámen
  s budoucími dějinami prostřednictvím snu o veliké soše. (Daniel 2. kapitola)
 • Král se rozhodl, že nechá postavit obrovskou sochu celou ze zlata! (Da 3,1) Chtěl tak dát světu najevo, že jeho království bude navěky.
 • Ti kteří se odmítli poklonit, skončili
  v rozpálené peci.
 • Bible varuje, že v době konce se věřící budou nacházet v podobné situaci. Budou vyzváni, aby se klaněli šelmě.
 • Bůh nabízí pomoc, jak obstát proti této falešné moci. Bude při nás stát i v poslední bitvě, než přijde konečné vítězství.

Osvobozující pravda

Charakteristika duchovního Babylónu

Stručný přehled
 • Už za času apoštolů vystupovali falešní učitelé, vznikaly nové náboženské školy a mnozí lidé se přestali orientovat a uvěřili omylům.
 • Zjevení 12. kapitola poskytuje panoramatický pohled na historii církve od dob Ježíše Krista až do konce dějin.
 • Na jedné straně Boží církev, na druhé straně falešná církev.
 • Tento duchovní zápas mezi dobrem
  a zlem stále ještě pokračuje, i když
  vítěz už je zřejmý.

Investice na které nemůžeš prodělat

Význam biblického desátku

Stručný přehled
 • Ježíš často hovořil o majetku a o penězích.
 • Biblické principy jsou moudré, užitečné, praktické a platí dodnes.
 • Majitelem země se vším, co je na ní,
  je Bůh. Patří mu všechno živé. On dává lidem zbohatnout.
 • Očekává, že budeme věrnými správci.
 • Bůh zaslibuje požehnání těm, kteří jsou věrní v oblasti desátků.
 • Když Bohu vracíme část, vyjadřujeme tím postoj vděčnosti za to, co nám Bůh dal.

Jak rozeznat dobré od zlého?

Osobnost proroka v dějinách

Stručný přehled
 • Bůh od pádu člověka usiloval o to mít s lidmi spojení, protože hřích přinesl odloučení a narušil vztah s Bohem.
 • Bůh mluvil k prorokům skrze sny a vidění.
 • Autoři Bible, ale i další lidé měli prorocký dar a Bůh skrze ně promlouval, aby mladičká církev rostla a prospívala.
 • Bible předpověděla, že i v naší době a v posledních dnech budou mít lidé sny a prorocká vidění.
 • Příklad z 19. století – Ellen G. Whiteová.
Proč je tolik církví?

 

Stručný přehled
 • Odpověď na otázku, proč je tolik církví, čerpáme ze čtyř konkrétních období církevních dějin a z Bible, konkrétně z biblického proroctví ve Zjevení 6. kapitole.
 • Reformace znamenala postupný návrat k biblickým pravdám.
 • Ježíš nás zve k tomu, abychom Jej stále poznávali. Denním studiem Jeho Slova a modlitbou nás povede k novým pravdám.
Sedm posledních ran a já

Jak přežít nadcházející soužení?

Stručný přehled
 • Vysvobození Izraelitů z Egypta
 • Proroctví v knize Zjevení se zmiňují o tom, že v závěrečné době těsně před tím, než Bůh konečně vysvobodí své děti z otroctví hříchu a zlo bude navždy zničeno, bude na zem vylito sedm nádob s pohromami podobnými egyptským ranám. 
 • Dobrou zprávou je, že Ježíš ukončí všechny pohromy. Přijde znovu pro ty, kteří mu uvěřili a přijali Jej do svého srdce svobodně a s láskou.
 • Je jen na nás, na čí straně budeme stát, až se jako vítěz znovu vrátí.

Konec zla

Apokalypsa podle biblické knihy Zjevení

Stručný přehled
 • Dříve, než bude satan na věky zničen, proběhne soud.
 • Milénium je ohraničeno dvojím vzkříšením. Na začátku jsou během Kristova příchodu vzkříšeni spravedliví, kteří budou vzati z této země Kristem vzhůru.
 • Na konci milénia pak budou vzkříšeni zbylí „nespravedliví“ lidé, aby byli odsouzeni a zemřeli druhou smrtí, tj. navždy
 • Všichni mají možnost se s konečnou platností přesvědčit, že Bůh je spravedlivý a milosrdný. Jeho charakter bude očištěn bez jakékoli další pochybnosti.
 • Když budou bezbožní vzkříšeni, satan je znovu přesvědčí a shromáždí k boji proti Bohu. Tímto nad sebou satan zpečetí svůj ortel.
 • Zlo tak definitivně skončí.

To nejlepší teprve přijde

Co Bůh připravuje na konec?

Stručný přehled
 • Bible končí poselstvím o Nové zemi.
 • Slova o nebi v knize Zjevení uzavírají celou lidskou historii, která začala lidským hříchem. Tehdy člověk ztratil bezprostřední blízkost Boha i rajské prostředí. Konec Bible se však opět vrací k původnímu plánu, aby člověk opět žil v prostředí nebe.
 • Naděje na novou zemi se prolíná Starým i Novým zákonem.
 • Nová země je připravena pro ty,
  kteří o to stojí, kteří nebudují nebeský ráj už teď na zemi, ale ukládají svůj poklad u Boha v nebi.
 • Život na Nové zemi stojí za všechny ztráty v tomto ­časném životě!

AŤ ZAZNÍ SVOBODA!

Šelmy v biblickém proroctví

Stručný přehled
 • Zakladatelé USA dbali na svobodu vyznání a striktně oddělovali náboženství od vládní moci. Tato ohromná země dala tedy upřímným křesťanům svobodu.
 • Kniha Zjevení ukazuje v proroctví
  na tzv. druhou šelmu.
 • Stačí, aby USA morálně a legislativně vytvořily nátlak ke svěcení neděle jako dne odpočinku a tím daly celému světu jasný signál k jeho přijetí.
 • Dobrou zprávou je, že toto i další podobné proroctví nám milující Bůh dává proto, aby nás ubezpečil, že má dějiny pevně ve svých rukou, že zná konec od počátku.

Můj osobní příběh

Vzorová prezentace k úpravě

Stručný přehled
 • Možnost vytvoření prezentace s vaším osobním příběhem, vyznáním.
Stáhnout

  Editovatelná prezentace PowerPoint